مجالس فقری با حضور مأذون فرزانه سلسله جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش