«سوره تغابن»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۲۹۴

آیاتی از سوره مبارکه تغابن

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

تاریخ :  ۱۴ آذر ١٣٩٨