پیام تسلیت جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش بمناسبت درگذشت حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۲,۰۵۷

هو

۱۲۱

إنَّ اِلی رَبِّکَ الرُّجعَی

گه چرخ زنان همچون فلکم

گه بال زنان همچون مَلَکم

گردم پی حق، چرخم پی حق

من آن وی ام، نی مشترکم

سیمرغ ملکوت آشیانِ روحانیت و حقیقت، و پرچمدار اسلام محمدی و ولایت علوی حضرت مولی الموالی دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ابن حضرت صالحعلیشاه گنابادی اززحمت جهان خاکی فارغ و به اوج قاف قرب، عروج و به فضای ملائک رجوع فرمود.

پیکر پاک و مطهر ایشان درآرامگاه ابدی در جوارپدرواجداد بزرگوارشان در مزار سلطانی در بیدخت استقرار یافته و مطاف فرشتگان فلک پاسبان است.

ارادتمندان در سایه بالهای پرمایه این مرغ عرش آشیان همچنان متوسل به روح بلند ایشان و اجداد نیّرشان خواهندبود تا راه پرفراز و نشیب پیشِ رو را در زیر نور هدایت با رضایت ایشان بپیمایند.

سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸

خاکپای دراویش نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی

حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش