فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در مورد مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه

۳,۲۶۱

بخشی از فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه اعلی الله مقامه الشریف در مورد حضرت آقای مهندس حاج سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه :

همه مشایخ محترمند ، ولی شیخ محترم منظور در اینجا ، کسی است که به عنوان جانشین معین کرده ام، و آن آقای جذبی هستند.