پیام تسلیت مهندس حشمت اله طبرزدی به خانواده دکترنورعلی تابنده و دراویش گنابادی

۱,۰۹۲

درگذشت دکتر نور علی تابنده را به خانواده ی بزرگوار ایشان و دراویش گنابادی تسلیت می گویم.

از جانب اعضای جبهه ی دموکراتیک ایران و از جانب خودم، درگذشت دکتر نور علی تابنده قطب دراویش گنابادی را به خانواده ی بزرگوار ایشان و دراویش تسلیت عرض میکنم.

این مرد بزرگ و این حقوقدان آزادیخواه سالیانی برای ازادی و عدالت مبارزه کرد و شکنجه های فراوان دید.

امید است پیروان ایشان این مسیر درخشان به سوی حقوق بشر و آزادی بر علیه حکومت جائر حاکم را با قدرت ادامه دهند.

حشمت اله طبرزدی

دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران

۳ دیماه ۱۳۹۸ خورشیدی