پس از درگذشت غم انگیز دکتر نور علی تابنده، ما از نزدیک رفتار رژیم ایران را با دراویش گنابادی نظاره می کنیم

۹۷۰

توییتر وزارت خارجە آمریکا بە نقل از سم براون بک، سفیر جهانی آمریکا در امور آزادی مذاهب:

پس از درگذشت غم انگیز دکتر نور علی تابنده، ما از نزدیک رفتار رژیم ایران را با دراویش گنابادی نظاره می کنیم. مسئولین باید افرادی را که ناعادلانه بازداشت شده اند آزاد کنند و به جامعه شان اجازه انتخاب رهبرانشان را بدون دخالت رژیم بدهند.