بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

۸۲۲

سرّ اکبر

ای نچیکتا ، این آموزشها آغاز سلوک است.

در زبان سانسکریت ، نچیکتا به معنی شاگرد است.

ای نچیکتا !

بدان که در قلب چشمه ای است که عارفان به آن سویدا گویند.

در انتهای درونی عضله قلب است.

از این چشمه پنج نهر جاری است.

یک نهر به قسمت فوقانی بدن جریان دارد که «پران» نام دارد.

یک نهر به قسمت  سفلای بدن جریان دارد که اُپان نام دارد.

سه نهر دیگر نیز سمان ، اودان و بیان نام دارند!

ای نچیکتا !

بدان که صد و یک رشته از همه بدن به دل وصل است.

یک رشته از آن «سوکومنها» است که از فقرات به دل کشیده شده است.

با گشودن این روزنه ، راه بر «صمدهی» یعنی استغراق در «آتما» گشوده می شود.

«آتما» همان «رب الفلق» و آفریننده تو است که در جستجویش بهر دری می زنی و نشان نمی یابی. بر در دل بزن!

ای نچیکتا !

بدانکه «عمل صالح» کردار نیک است و فعلی است که منتج به «معرفه الله» و خداشناسی شود!

کردار نیک در اساس سعی و تلاش مدام شاگرد است برای گشودن دهلیز «سوکومنها»!

پس همه «آسانا» ها که «سوکومنها» را باز می کند، فصول آموزشهای عملی است که شاگرد (نچیکتا) زیر نظر «سادو» (استاد مربی) فرا می گیرد!

ای نچیکتا ! 

بدانکه اگر خواستار شهود نادیدنیهای وجود هستی باید چشم سوم خود را بگشایی و به شهر دل سفر کنی و عجایب آن دیار را به معاینه ببینی!

چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نادیدنی است آن بینی

با یکی عشق ورز از دل و جان

تا به عین الیقین عیان بینی

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لا اله الا هو

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ  

 

View this post on Instagram

 

اسرار سلوک و کردار نیک

A post shared by چرخ سیمرغ (@charkhe_siimorgh) on

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»