بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

۷۷۶

آموزشهاى تطهیر بدن

اى نچیکتا!

بدن را هر روز به این قاعده تطهیر کن.

تن معبد روان است!

معبد را باید پاکیزه نگاه داشت!

تصفیه بوسیله هوا

این «دهوتی» یک مرحله مشکل است و فقط زیر نظر یک استاد باید تمرین شود.

بعلاوه بلعیدن هوا به درون معده همراه با مسدود کردن نای یکی از مراحل تمرین است.

یوگی با انسداد نای و یک کشش ناگهانی حجمی از هوا را به درون معده هدایت می کند.

سپس برای یک ثانیه استراحت کرده و دوباره همان عمل را تکرار می کند.

تا زمانیکه معده خودش را از هوا پر کند.

سپس هوا را بطور فشرده بیرون باید داد. (شبیه آروغ)

تصفیه با آب

کُنجار کرایا – یوگی مقدار زیادی آب نمک می نوشد و قسمتهای شکمی خود را تکان می دهد. سپس معده را منقبض نموده و با انگشت ته زبان و گلو را غلغلک می دهد و آب را بالا می آورد.

تصفیه با آتش (آگنی سارا)

یوگی با پاهایی که بطور ضربدر بر روی هم گذارده می نشیند و عمیقا نفس می کشد.

بعد با یک دم برآوردن اجباری ششها را تا حدی که ممکن است تخلیه می کند.

بعد از این برای چند لحظه تنفس نمی کند و در این وضعیت دیافراگمش طبیعتا به حفره توراسیک (قفسه سینه) بالا آمده است و او ماهیچه های شکمی را کنترل می کند. سپس تا زمانی که دیافراگمش در موقعی تجلو آمده قرار داد ماهیچه را به تو و به بیرون تلمبه می زند.

هر بار با یک تخلیه تنفسی تا پانزده بار تلمبه می زند. شاگرد می تواند در طول روز چند بار این ورزش را تمرین کند.

نتی پاک کردن بینی ها

یک پارچه کتان یک متری را به بصورت مفتول باریک در می آوریم و در آب نمک می خوابانیم و بعد آن را در یک سوراخ بینی وارد می کنیم و آن را فرو می کنیم و سپس از ته حلق آن را می گیریم و با حرکت دو سر این نوار پارچه را پاک می کنیم!

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»