بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

۷۶۵

فتح عین الثالث یعنی باز کردن چشم سوم

ای نچیکتا (ای شاگرد)

مانند لاک پشتی که تمام سر و تن را درون لاک خود می کشد، عمل کن! آرام بنشین.

زانوها و رانهایت از دو طرف چسبیده به زمین باشند و کف دو پایت نیز به هم چسبیده باشند.

دو دستت را از پشت تن در هم قلاب کن.

نفس را کاملا از ششها تخلیه کن.

از کمر به طرف جلو خم شو و سر و صورتت را جلوی دو کف پایت بر روی زمین قرار بده.

این آسانا را تا آن مدت که محتاج تجدید نفس گرفتن شوی ، ادامه بده.

در حین عمل به این روش ، به مراقبه بپرداز.

خورشیدی تابناک را در ناحیه میان دو ابروانت در نظر بگیر و به تکرار «پرنوی اعظم» – که با دَم از نَفَس استاد مربی فرا میگیری- بپرداز!

بعد بنشین و عمیق نفس بکش و ششها را پر از هواکن و بعد از بار تجدید نفس ، با یک تخلیه کامل ششها این تمرین را تکرار نما.

 

View this post on Instagram

 

پرنو اعظم در آسانای لاک پشت برای فتح عین الثالث(باز کردن چشم سوم)

A post shared by چرخ سیمرغ (@charkhe_siimorgh) on

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»