بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

۸۳۳

مراقبه به روش «پادم آسانا» در برابر محراب

بنشینم و صبر پیش گیرم

دنبالۀ کار خویش گیرم

ای نچیکتا (ای شاگرد)

یکی از روشهای مراقبه انفاسی در مکتب «ودانتا» پادم آسانا نام دارد.

عمل به طریق «پادم آسانا»

راهب در مقابل محراب چهارزانو می نشیند و خیره به نقطه ای واقع در دوردستهای نادیدنی می نگرد و در همان حال ، به روشی مخصوص نَفَس می گیرد و آن را ضبط می کند و سپس تخلیه می نماید و آورد و برد هوا و حبس آن همراه با «پِرَنَوَ اعظم» با در نظر گرفتن تعداد معین است.

آوردن نَفَس و حبس آن در قفس سینه و گرداندن آن در دل ، و بازدم تدریجی و اندک اندک.

راهب ، بر این تمرین مدتهای دراز مداومت می ورزد و تدریجا تأثیر تغییربخش آن را با افزایش فعالیتهای تله پاتیک «آجنا چاکرا» (چشم سوم) تجربه می کند.

از در در آمدی و من از خود به در شدم

گفتی کز این جهان به جهانی دگر شدم

 

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت