بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

۹۰۶

راهب براى مراقبه عمیق در “پادم آسانا” مینشیند.

ستون فقرات صاف و استوار است.

کف دوپایش را بهم میچسباند و با دو دست دو کف پاى بهم چسبیده را میگیرد.

نفس عمیق میکشد و آن را در سینه حبس میکند.

در چنین آسانایى تمام توجه راهب متمرکز بر زمزمهء منظم و آهنگین قلبش میباشد.

 

View this post on Instagram

 

کف دوپایش را بهم میچسباند و با دو دست دو کف پاى بهم چسبیده را میگیرد. نفس عمیق میکشد و آن را در سینه حبس میکند. در چنین آسانایى تمام توجه راهب متمرکز بر زمزمهء منظم و آهنگین قلبش میباشد #افرینش #سلوک #عرفان #عرفانی #راز #کاینات #اسرار #خودشناسی #خداشناسی #اوپانیشاد #اوپانیشادها #درویسی #درویس #زندگی #انسانیت #جوانمرد #جوانمردی #مرگ#روح #برونفکنی #مدیتیشن #چشم_سوم#استاد#شاگرد #یوگا #صوفی

A post shared by اندیشکده سما (@sama.academia) on

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»