بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

۱,۴۶۱

هفت مقدمه براى ممارست بر “آجنا چاکرا”

اول – قبلا توضیح داده شد که سالک راهب در اتاقی تاریک و بیصدا روبروی محراب خود قرار می گیرد. در درون محراب شمع کوچکی فروزان است.

دوم – سالک راهب در آسانای لوتوس کامل (و اگر دشوار بود، لوتوس نیمه) می نشیند و دو کف دست را به یکدیگر می چسباند و سپس با چشمهای بسته پَرَنَوی پرطنین و کشیده و بلند را سر می دهد.

سوم – دست راست را روی زانوی راست و دست چپ را روی زانوی چپ قرار می دهد. در این وضعیت انگشتان در حالت «مودرا آسانا» قرار دارند.

چهارم – در «لوتوس آسانا» می نشیند و سپس از پشت سر دو کف دست را در یکدیگر قلاب می کند. نَفَس عمیقی می کشد.

پنجم – بعد ریه ها را همراه با یک مانترای مخصوص بطور کامل تخلیه می کند.

ششم – مانند لاک پشتی که خود را درون لاک اش جمع می کند، به جلو خم می شود و پیشانی اش را بر روی زمین می گذارد!

هفتم – در این حالت خورشیدی نورانی را در میان پیشانی بالای خط دو ابرو در نظر می آورد.

برای تقویت چشم سوم و بیدار کردن ظرفیتهای کامل آجنا چاکرا ، بهترین زمان مناسب ، سحرگاه و پیش از طلوع خورشید می باشد.

این آسانا را هر سحر (بعد از نماز صبح و انجام وظیفه اوقات) به مدت ۱۰ – ۱۵ دقیقه انجام دهد. تدریجا نتایج آن در وجود سالک ظهور می کند.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»