قسمت ششم؛ خوابهایی که اهل باطن و صاحبان بصیرت میبینند

۵۴۲

چرا اصدقاء و انبیاء رویاهای صالحه و رویاهای صادقه میبینند؟ چرا خوابهایی که اهل باطن و صاحبان بصیرت میبینند، اضغاث احلام نیست؟

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

در همین رابطه بیشتر بدانیم :