قسمت هفتم؛ چگونه میتوان به اعماق خواب رسید و خوابهای عمیق دید؟

۸۳۲

همه بطور طبیعی میخوابند و بطور طبیعی خواب میبینند.

اما آنها که ممارستهای روحی بر اساس آموزشهای «مکتب سلوک انشائی تن و روان » انجام میدهند، از جهان سه بُعدی وارد دالان زمان میشوند و باعبور از این دهلیز به فراخنای میدان «لامکان-لازمان» قدم می نهند و تجربیات استثنایی می اندوزند!

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

کز عکس روی او، غم هجران سر آمدی