«سماع»؛ رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان

۸۶۳

سماع، رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان است!

“سماع دورانى”در ” حرکات پنجگانه یوگاى تبتى” مهمترین ممارست یومیه سالکان راهب به شمار میرود و از فلات تبت تا سرزمین خراسان بزرگ توسط راهبان لامائى اجرا میشده ( وهنوز هم میشود) .
بعدها و پس از ظهور مکتب تصوف، در میان صوفیان خراسان نیز همین روش “سماع دورانى” ادامه یافت.
سماع انحاء و اشکال متنوع فراوان دارد و قرنهاى بسیار است که در میان طرایق تصوف در اقالیم عالم معمول است ، ولى “سماع دورانى” مبتنى بر چرخ، ریشه در سنت سالکان خطه خراسان دارد.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

View this post on Instagram

 

❇️ youtu.be/f-QoeIBb2nA “سماع دورانى”در ” حرکات پنجگانه یوگاى تبتى” مهمترین ممارست یومیه سالکان راهب به شمار میرود و از فلات تبت تا سرزمین خراسان بزرگ توسط راهبان لامائى اجرا میشده ( وهنوز هم میشود) . بعدها و پس از ظهور مکتب تصوف، در میان صوفیان خراسان نیز همین روش “سماع دورانى” ادامه یافت. سماع انحاء و اشکال متنوع فراوان دارد و قرنهاى بسیار است که در میان طرایق تصوف در اقالیم عالم معمول است ، ولى “سماع دورانى” مبتنى بر چرخ، ریشه در سنت سالکان خطه خراسان دارد. مجموعه آموزه های : #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش 🔶@andishkadesama

A post shared by اینفوصوفی (@info.sufi) on

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها

بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری