قسمت دوم؛ تاریخچه تکوین «سماع دَوَرانی»

۹۶۳

در گفتار پیشین مطرح شد که مرکز معارف توحیدی در جهان بلخ در ایالت بامیان در سرزمین افغانستان کنونی یعنی در خراسان بزرگ بود. بلحاظ تاریخی بودا یک مردی بود اهل هندوستان پیش از آنکه مکتبی بنام طریقت بودا مطرح شود ؛ بودا سلوکش بر اساس مکتب سلوک تن و روان انجام میشد پرسه زدن و سیر کردن در آفاق بعنوان مکمل مراقبه نشسته در پادم آسانا در نشستن نیلوفری در لوتوس برای کنار زدن پرده ها و حجاب ها و دریافت نور در آیینه درون. بودا یک لقب است یعنی بیدار ، یعنی کسی که از خواب غفلت بیدار شده است. ادامه بحث را در ویدئوی زیر دنبال کنید :

در این ویدئو توضیح داده می شود :

در بلخ حجاران کوهی را تراشیده اند و از درون این دو کوه دو بودای ایستاده و عظیم را استخراج کرده اند. این دو بودا یکی بودای سفید و یکی بودای قرمز رنگ نام داشت.

پس از اینکه سپاه مهاجم تازی آمد و فلات ایران را تصرف و تسخیر کرد و وارد خراسان بزرگ شد و تا خوارزم و تا مرز چین پیش رفت یکی یکی معابد را تخریب و از میان برداشت و آثار آیین خودشناسی و خودشناسی بر اساس مکتب سلوک تن و روان در بستر سیر تحول جوهری را خواست تعطیل کند ولی این راهی نیست که قائم به راههای سنگی و چوبی و آجری و سیمانی باشد این راهی است که در عمارت درون برپا می شود.

در ادامه این ویدئو را ببینید :

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها

بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری

«سماع»؛ رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان