عین الیقین ؛ بیان اصل قطعیت ناشی از مشاهدات فراحسی از طریق بازکردن چشم سوم

۹۶۲

وقتی چشم سوم را باز کنید و صاحب مشاهدات فراحسی شوید پدیده ها را در هنگام وقوع در بعد لازمان مشاهده می کنید.

مشاهدات حسی بسیار محدود است اما مشاهدات فراحسی محدود به زمان و مکان نیست. تفاوت میان اصل قطعیت در عالم فراحس منتج از مشاهدات فراحسی با چشم سوم (عین الیقین) و اصل نسبیت در عالم ماده از طریق ادراک حسی چیست؟

مجموعه آموزه های دکترسیدمصطفی آزمایش