دیدگاه واقع‌گرایانه نسبت به بحث انسان کامل

۵۴۴

پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون «انسان کامل» ؛ شایان ذکر است که این مجموعه در سه قسمت تهیه شده است. که قسمتهای بعدی در ادامه در دسترس همراهان و عزیزان قرار خواهد گرفت.

سالک از طریق محاسبه با خودبینی مقابله می‌کند و در طریق سلوک گام برمی‌دارد.

برگرفته از مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش