چکامه ای از دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «راز و نیاز با مولا علی»

۹۷۸

راز و نیاز با امیرالمؤمنین حضرت مولا علی علیه السلام

چکامه ای از دکتر سیدمصطفی آزمایش در وصف مولای متقیان علی علیه السلام

یاعلی در وقت حاجت یاد رویت می کنیم

دل فدای خال روی و جعد مویت می کنیم

روی دل بهر دعای صدق سویت می کنیم

تو ز عرش آواز ما بشنو به حق هشت و چار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی دل را به نور جلوه ات آئینه کن

جلوۀ پیر طریقت را به لوح سینه کن

سینه را صیقل بزن صافی ز دود کینه کن

پیش خورشید وجودت محو فرما این غبار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی مقصود چرخ از طرح نام من چه بود

کآمدم همچون گنهکاران، سیه دل در وجود

چشم دارم حالیا از خوان احسان تو جود

تا نگردم شرمگین، پیش خدا، روز شمار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی گر اختیارم بود و رای خواستن

خواستم دل را به عشق حسن تو پیراستن

سینه را می خواستم با نور تو آراستن

یاعلی جان، هو مدد، کام دل مسکین برآر

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی ذکر تو در گوشم سراسر بود و هست

خاطرم آغشته از عطر تو دلبر بود و هست

با مهت چشمم لبالب غرق اختر بود و هست

یاعلی جان جلوه ای ، گاهی نهان گاه آشکار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی اندر حجاب عُجب و از حق غافلیم

از کمال و خیر دور و در خیال باطلیم

گر تو ما را واهلی در کار عرفان کاهلیم

آفتابا! آسمانا! ابر رحمت شو ببار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی آلوده جان از گرد گفتار بدیم

پای تا سر غرقه در گرداب پندار بدیم

شرمسار از کید و مکر و کبر و کردار بدیم

شستشو کن دامن تردامنان از این کبار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی از آنچه کردم رو سیاهم بی گمان

چشم پوش از فعل چون ما روسیاهان بندگان

یاعلی دیگر مفرما بی کسان را امتحان

بیش از این مسپار مشتاقان به دست شام تار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی دل گشته بر هجر جمالت مبتلا

ای طبیبا نسخه رحمت بفرما یا دوا

وی کریما دستگیر از ما به حق لافتا

خیز و در چشمم نشین ای شیریزدان شاهوار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

یاعلی طاقی بزن بر خانقه زابروی خویش

جان ما بستان و بفزا بر کمند موی خویش

عطرپاشی کن ز مشک طره گیسوی خویش

تا روم از دست و خوانم این دعا هفتاد بار

لا فَتى اِلاّ عَلِىّ، لا سَیفَ اِلاّ ذُو الفَقار

باصدای خانم شرمان بهشتی