تفاوت روایات و آیات درباره آخرالزمان

۱,۰۲۸

تفاوتهای میان روایات و آیات درباره آخرالزمان و موعودمنتظر

در این گفتار به تفاوت میان آیات قرآن مجید با روایات ساختگی و جعلیِ دست‌مایه دین‌فروشان پرداخته می‌شود. همچنین واکاوی می‌گردد که چگونه استناد به این قبیل روایات جعلی در امر ظهور منجی منتظر و آخرالزمان دیدگاه جامعه را نسبت به حقیقت این امر منحرف ساخته و حق را به حاشیه رانده است.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

تفاوتهای میان روایات و آیات درباره آخرالزمان و موعودمنتظر در این گفتار به تفاوت میان آیات قرآن مجید با روایات ساختگی و جعلیِ دست‌مایه دین‌فروشان پرداخته می‌شود. همچنین واکاوی می‌گردد که چگونه استناد به این قبیل روایات جعلی در امر ظهور منجی منتظر و آخرالزمان دیدگاه جامعه را نسبت به حقیقت این امر منحرف ساخته و حق را به حاشیه رانده است. #آخرالزمان #ایستادگی #قرآن_مجید #منجی_آخرالزمان #فرعون #موسی #سلوک_تن_و_روان #دجال

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

حضرت شاه نعمت‌الله ولی چگونه وقایع بعد از رحلت خود را پیش‌بینی فرمودند؟

چه ارتباطی میان رخدادهای امروز و پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله ولی است؟

تفاوت پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله نسبت به وقایع آینده با دیگر پیشگویی‌ها در چیست؟

تفاوت فرهنگ یونانی و فرهنگ خسروانی در چیست؟

چگونه راه بر خرافات در یک فرهنگ اصیل نظیر فرهنگ خسروانی بسته شود؟

برهان ظهور منجی آخرالزمان در لسان‌التنزیل

تشریح شرایطی که به آخرالزمان و ظهور منجی می‌انجامید

منجی منتَظَر چه ویژگی هایی دارد؟