گفتگو درباره خصوصیات انسان کامل

۹۵۴

آدم نمونه‌ای از یک انسان کامل است که ملایک مجبور شدند که به او سجده کنند پس انسان کامل مسجود ملایک است اما بنی آدم مسجود ملایک نیست. در این گفتار به خصوصیات انسان کامل پرداخته می‌شود.

 

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش