چگونگی ارتباط با منجی موعود در دوران غیبت

۱۰۹

در این گفتار با اشاره به آیاتی از قرآن مجید به نحوه عروج حضرت مسیح به مکانا علیا پرداخته می‌شود.

 

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش