اقلیم هشتم

۶۶۶

پاسخ به پرسش : آیا حضرت مهدی زنده هستند یا بعدا برای انجام مأموریت‌شان آفریده می‌شود؟ یا اینکه ایشان هستند و در انتظار فرمان الهی برای ظهور هستند؟
در این گفتار به تشریح «رستاخیز فردی» می‌پردازیم. در جای جای آیات قرآن گفته شده که رستاخیز قطعا جسمانی است یعنی روح با جسم. معاد قطعا جسمانی است و معاد روحانی در قرآن مردود است. قرآن تشبیهاتی برای رستاخیز دارد که به آن در این گفتار پرداخته می‌شود. زمین فرادست کجاست؟ منجی موعود منتظَر کجاست؟
سعدی می‌گوید:
شبی بر نشست از فلک درگذشت
به جاه و مقام از ملک درگذشت
با وسیله‌ای زمان‌نورد و کیهان‌پو که براق نام داشت. براق و کارکرد آن چیست؟
اشاراتی به سفر فرازمینی رسول اکرم و حضرت ابراهیم با استناد به آیات قرآن مجید.
جابلقا و جابلسا کجاست؟
توضیحاتی پیرامون کتاب «ویزا برای سرزمینی در فضا» به‌نام مگونیا.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پاسخ به پرسش : آیا حضرت مهدی زنده هستند یا بعدا برای انجام مأموریت‌شان آفریده می‌شود؟ یا اینکه ایشان هستند و در انتظار فرمان الهی برای ظهور هستند؟ در این گفتار به تشریح «رستاخیز فردی» می‌پردازیم. در جای جای آیات قرآن گفته شده که رستاخیز قطعا جسمانی است یعنی روح با جسم. معاد قطعا جسمانی است و معاد روحانی در قرآن مردود است. قرآن تشبیهاتی برای رستاخیز دارد که به آن در این گفتار پرداخته می‌شود. زمین فرادست کجاست؟ منجی موعود منتظَر کجاست؟ سعدی می‌گوید: شبی بر نشست از فلک درگذشت به جاه و مقام از ملک درگذشت با وسیله‌ای زمان‌نورد و کیهان‌پو که براق نام داشت. براق و کارکرد آن چیست؟ اشاراتی به سفر فرازمینی رسول اکرم و حضرت ابراهیم با استناد به آیات قرآن مجید. جابلقا و جابلسا کجاست؟ توضیحاتی پیرامون کتاب «ویزا برای سرزمینی در فضا» به‌نام مگونیا. #هانری_کربن #عیسی #ادریس #الیاس #مهدی #ابراهیم #نوح #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #تن_و_روان #اصحاب_کهف #رستاخیز #حیات_و_ممات #جابلقا #جابلسا #شیخ_شهاب‌الدین_یحیی_بن_حبش_سهروردی #اقلیم_هشتم #مگونیا

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش