میراث مکتب توحید

۸۱۵

در این گفتار بیان می‌گردد که چگونه حضرت زکریا در برابر محراب با مراقبه می‌فرمودند و از خدا خواستند که فرزندی صالح به ایشان دهد تا میراث‌دار ارزش‌های انسانی باشد. خداوند به ایشان وعده فرزندی صالح می‌دهد. در قرآن اشاره شده که زمین به بندگان صالح به ارث می‌رسد تا ارزشهای انسانی توسط ایشان احیا گردد. در این گفتار با استناد به آیات قرآن مجید بیان می‌گردد که خداوند بندگان صالحش را بر روی زمین برای برپایی حکومت عدل و قسط جهانی برمبنای ارزشهای انسانی یاری می‌دهد.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار بیان می‌گردد که چگونه حضرت زکریا در برابر محراب با مراقبه می‌فرمودند و از خدا خواستند که فرزندی صالح به ایشان دهد تا میراث‌دار ارزش‌های انسانی باشد. خداوند به ایشان وعده فرزندی صالح می‌دهد. در قرآن اشاره شده که زمین به بندگان صالح به ارث می‌رسد تا ارزشهای انسانی توسط ایشان احیا گردد. در این گفتار با استناد به آیات قرآن مجید بیان می‌گردد که خداوند بندگان صالحش را بر روی زمین برای برپایی حکومت عدل و قسط جهانی برمبنای ارزشهای انسانی یاری می‌دهد. #زکریا #یعقوب #اسحاق #یحیی #سلیمان #دیو #محراب #مراقبه #بندگان_صالح #میراث‌دار_زمین #ارزش‌های_انسانی #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #سوره_مریم

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش