سرو روان

۹۷۷

مقدمه‌ای از تکوین جنین و ظهور روح روان و بدن اختری در کالبد و بیان آنکه روح جنین از خلد برین به تن او وارد می‌شود.
امیر جنت کیست؟ تشریح علاقه وافر سالکان به دیدار یار در اقلیم هشتم.