پایانی بر حجاب اجباری و رسوایی ضابطین قضایی به‌نام دین

۱,۱۳۸

جای هیچ‌گونه مناقشه‌ای نسبت به حجاب اجباری برای بانوان و انتساب آن به قرآن وجود ندارد. عده‌ای از عرفای متأخر به‌ویژه بزرگان سلسله گنابادی گفته‌اند:«دین را به مویی نبسته‌اند.» حال امروز عده‌ای دین سالار ملبس به جامه روحانیت برای فریب مردم و تحت پوشش صابطین قضایی بانوان را وادار به حفظ پوششی می‌کنند که مبنای دینی و اعتقادی ندارد. به طریق اولا همین اشخاص سالیان سال باعناوین جعلی شهروندان را به شیوه دجالان درون قرون وسطا به نام دین و خدا تحت پوشش مجازات اسلامی سنگسار می‌کردند. این در حالی است که در قرآن مجید، رجم شیوه مستکبران، جباران، مترفین و اصحاب زر و زور و تزویر بوده‌است و در تضاد با آموزه‌های پیامبران و اولیاء و انبیاء الهی و کتاب آسمانی قرآن مجید.
در این گفتار به‌طور کلی توضیح خواهیم داد که انتخاب نوع پوشش برای هر قوم و نژادی تابع شرایط زیست محیطی و فرهنگ است. همچنین به تشریح انتخاب نوع پوشش بانوان خواهیم پرداخت.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

و رسوایی ضابطین قضایی به‌نام دین جای هیچ‌گونه مناقشه‌ای نسبت به حجاب اجباری برای بانوان و انتساب آن به قرآن وجود ندارد. عده‌ای از عرفای متأخر به‌ویژه بزرگان سلسله گنابادی گفته‌اند:«دین را به مویی نبسته‌اند.» حال امروز عده‌ای دین سالار ملبس به جامه روحانیت برای فریب مردم و تحت پوشش ضابطین قضایی بانوان را وادار به حفظ پوششی می‌کنند که مبنای دینی و اعتقادی ندارد. به طریق اولا همین اشخاص سالیان سال باعناوین جعلی شهروندان را به شیوه دجالان درون قرون وسطا به نام دین و خدا تحت پوشش مجازات اسلامی سنگسار می‌کردند. این در حالی است که در قرآن مجید، رجم شیوه مستکبران، جباران، مترفین و اصحاب زر و زور و تزویر بوده‌است و در تضاد با آموزه‌های پیامبران و اولیاء و انبیاء الهی و کتاب آسمانی قرآن مجید. در این گفتار به‌طور کلی توضیح خواهیم داد که انتخاب نوع پوشش برای هر قوم و نژادی تابع شرایط زیست محیطی و فرهنگ است. همچنین به تشریح انتخاب نوع پوشش بانوان خواهیم پرداخت. #مناطق_حاره‌ای #طوارق #پوشش_بانوان #قرآن_مجید #ضابط_قضایی #دین‌سالار #مترفین #دجال #نه_به_حجاب_اجباری #حجاب_اجباری #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #افک #جلباب #تبرج #زنگوله #حجب #حیا #محجبه #باوقار #الگو #مقنعه #ضابطین_قضایی #سنگسار #عبا #عمامه #پوشش_اسلامی #نه_به_خشونت_علیه_زنان

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش