ترور عقاید ؛ دراویش

۶۷گفتگو با دکتر حمید قره گوزلو نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر 

کاری از تلویزیون آزادی