خیانت های حسینعلی کاشانی در تخریب جایگاه قطب سلسله؛ سند شماره دو

۱,۴۹۱

منبع : ثبت جریده گلستان – سند شماره دو؛  خیانت های حسینعلی کاشانی در تخریب جایگاه قطب سلسله با جعل امضا و دست بردن در اجازات طریقتی امری که ضربات و لطمات غیرقابل جبرانی به باورها و ارزشهای تصوف زد.

در این مستند تلاش می شود از توطئه چینی هایی که از عمق حقد و حسد حسینعلی کاشانی نسبت به یاران وفادار حضرت آقای مجذوبعلیشاه حکایت دارد، پرده برداری شود.

مشخص است که حسینعلی کاشانی با اشاعه و نشر شایعات و اکاذیب علیه بزرگان سلسله بر سر منابر در مجالس درویشان گنابادی در نظر دارد تا مخاطبانش را نسبت به مشایخ بزرگوار سلسله بدبین کند.

پیام ما 

بر خود واجب می دانیم نسبت به شرارت ها و فرافکنی هایی که در دوران حصر خانگی دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه توسط نمایندگان اربعه و بویژه حسینعلی کاشانی و همدستانش ، جهت تخریب جایگاه طریقت گنابادی با تحقیر و جعل فرامین و دستورات طریقتی صادره به نام قطب سلسله صورت گرفت روشنگری نماییم!

 

Voir cette publication sur Instagram

 

خیانت های #حسینعلی_کاشانی در تخریب جایگاه #قطب سلسله با #جعل #امضا و دست بردن در اجازات طریقتی امری که ضربات و لطمات غیرقابل جبرانی به باورها و ارزشهای تصوف زد. در این #مستند تلاش می شود از #توطئه چینی هایی که از عمق حقد و حسد حسینعلی کاشانی نسبت به یاران وفادار حضرت آقای #مجذوبعلیشاه حکایت دارد، پرده برداری شود. مشخص است که حسینعلی کاشانی با اشاعه و نشر شایعات و اکاذیب علیه بزرگان #سلسله بر سر منابر در مجالس درویشان گنابادی در نظر دارد تا مخاطبانش را نسبت به مشایخ بزرگوار سلسله بدبین کند. پیام ما بر خود واجب می دانیم نسبت به شرارت ها و فرافکنی هایی که در دوران #حصرخانگی #دکترنورعلی_تابنده مجذوبعلیشاه توسط نمایندگان اربعه و بویژه حسینعلی کاشانی و همدستانش ، جهت تخریب جایگاه طریقت گنابادی با تحقیر و جعل فرامین و دستورات طریقتی صادره به نام قطب سلسله صورت گرفت روشنگری نماییم! #ایران #عرفان #عرفان_ایران #تصوف_ایران #گلستان_هفتم #عرفان_و_تصوف #درویشان_گنابادی #آقای_معروفی #شیخ_رشت #گیلان #املش #مازندران 🌐@JARIDEHSABTEGOLESTAN

Une publication partagée par 🏹جریده ثبت گلستان🏹 (@jaridehsabtegolestan) le