دادخواهی دکتر دادرش فتحی پیرامون رحلت دکتر نورعلی تابنده

۵۷۹
دادخواهی پیرامون رحلت ناگهانی و مشکوک دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی. 
دکتر دادرش فتحی در این ویدئو می گوید :