پاسخ آقای مسعود رخشان مدیرمسئول «مهر تابنده» به برخی از پرسشها

۱,۰۱۰

دادخواهی جمعی از دراویش گنابادی نسبت به عوامل منجر به درگذشت ناگهانی دکتر نورعلی تابنده، در شبکه های اجتماعی منجر به پاسخگویی جناب آقای مسعود رخشان مدیرمسئول کانال خبرگزاری مهر تابنده گردید.

آقای مسعود رخشان که در برخی از کامنتها فصل الخطاب بودند، چند سطری را زیر پست اینستاگرامی خانم شرمان بهشتی برای روشنگری و پاسخگویی مطالبه گران و حقیقت طلبان مرقوم نمودند؛ که در ذیل برای اطلاع مخاطبان آن را باز نشر کرده ایم :

 

Voir cette publication sur Instagram

 

تأملاتی پیرامون افول وضعیت سلامتی و رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه.

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht) le