رفع ابهام پیرامون شایعه پراکنی‌های جهت دار و هدایت شده درباره کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۵۴۳
در این ویدئو خانم شرمان بهشتی به عنوان سخنگوی کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب دراویش گنابادی پیرامون پاره ای از شایعات و ابهام پراکنی ها توضیح می دهند و از اهداف و انگیزه های کمپین دادخواهی دکتر تابنده می گویند.