بخشی از فرمایشات دکتر نورعلی تابنده پیرامون وظایف و حقوق شهروندی افراد

۸۰۴

وظایف و حقوق افراد – هر شهروندی –  این است که برای اهداف، هدف، هدفهای اخلاقی-شرعی-عرفانیِ خودش کوشش کند؛ اقدامی به عمل آورد.

این کار سیاسی هم نیست.

سیاسی هم باشه افراد جمعیت می توانند این کار را بکنند و باید بکنند.

یکی از راههای باصطلاح آسان کردن – تسهیل وصول به – این هدف این است که آنهایی که با هم همفکرند افق فکری شان نزدیک بهم است با هم تصمیم بگیرند.

از من پرسیدند راجع به همین به اسم فراخوان …