اطلاعیه شماره ۱ برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۹۹۶

هدف از برپا داشتن کمپین دادخواهی دکتر تابنده روشن شدن زوایای تاریک دوران حصر منجر به رحلت ایشان و پرسش از نمایندگان اربعه افتخاری در این مورد می باشد.

شرکت کنندگان در این کمپین منحصرا ایرانیان داخل کشور یا پیروان طریقت خاصی نیستند. عموم علاقه مندان اعم از ایرانی یا غیرایرانی در سراسر جهان مستقل از نقطه نظرات شخصی و زندگی خصوصی و حرفه و تخصص فردی و مواضع سیاسی – اجتماعی، گرایشهای دینی ، مذهبی و فرهنگی و جناح بندی های سیاسی در صورتیکه هدف این کمپین را پذیرا باشند می توانند برای حمایت از آن اعلام همراهی و همبستگی بنمایند.

این کمپین یک جریان مستقل دادخواهی با هدف روشنگری است و هیچ منظور ویژه دیگری در پس آن نهفته نیست.

برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

 

Voir cette publication sur Instagram

 

🔵 اطلاعیه برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده 📝 هدف از برپا داشتن کمپین دادخواهی دکتر تابنده روشن شدن زوایای تاریک دوران حصر منجر به رحلت ایشان و پرسش از نمایندگان اربعه افتخاری در این مورد می باشد. شرکت کنندگان در این کمپین منحصرا ایرانیان داخل کشور یا پیروان طریقت خاصی نیستند. عموم علاقه مندان اعم از ایرانی یا غیرایرانی در سراسر جهان مستقل از نقطه نظرات شخصی و زندگی خصوصی و حرفه و تخصص فردی و مواضع سیاسی – اجتماعی، گرایشهای دینی ، مذهبی و فرهنگی و جناح بندی های سیاسی در صورتیکه هدف این کمپین را پذیرا باشند می توانند برای حمایت از آن اعلام همراهی و همبستگی بنمایند. این کمپین یک جریان مستقل دادخواهی با هدف روشنگری است و هیچ منظور ویژه دیگری در پس آن نهفته نیست. https://t.me/infosufi/7786 برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده توضیح روشهای ارسال حمایت از کمپین : به کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده می پیوندم https://t.me/infosufi/7790 #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی #دادخواهی #TruthAboutTabandeh #NoorAliTabandeh 🔷@info.sufi

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le