گفتگوی یکی از پیروان دکتر تابنده با مسعود رخشان مدیرمسئول مهر تابنده

۵۷۴

در پی افزایش حمایت ها و پیگیری ها نسبت به درگذشت نابهنگام دکتر نورعلی تابنده کمپینی با عنوان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده در روزهای اخیر آغاز به فعالیت مجدد نموده است.

پیشتر در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده عده ای از هواداران و پیروان و علاقه مندان به ایشان نسبت به حصر دکتر تابنده معترض بودند و از مجاری حقوقی و بین المللی پیگیر چرایی حصر و ایجاد شرایطی برای رفع حصر ایشان برآمدند در همان زمان نیز عده ای مصرانه تلاش می کردند تا موضوع حصر خانگی دکتر تابنده علی رغم اشارات خود ایشان به این قضیه را انکار کنند.

با اینحال در ماههای پایانی حیات جسمانی دکتر تابنده وضعیت سلامت ایشان به شدت رو به افول نهاد و متأسفانه بازهم تلاشها و پیگیری ها برای بررسی اثرات مخرب حصر خانگی ایشان و مرخص و ممنوع کردن عده ای از کادر درمانی و خدمه مورد اعتماد و اطمینان ایشان دست به دست هم داد تا وضعیت ایشان رو به وخامت گذارد. تا سرانجام این وضعیت نابسامان به درگذشت ایشان انجامید.
پس از آن بارها و بارها توسط ارادتمندان دکتر تابنده پرسش هایی مطرح شد در مورد چرایی عواملی که به درگذشت ایشان انجامید اما چون تمامی این پرسش ها از سوی عده ای که خود را نمایندگان افتخاری و منتخب دکتر تابنده می دانستند بی پاسخ ماند، اکنون برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده درصدد برآمدند تا با راه اندازی کمپین دادخواهی از طریق مجاری مختلف قانونی پیگیر مطالبات خود نسبت به وضعیت دکتر تابنده در ماههای پایانی حیات جسمانی ایشان شوند.

آغاز به کار مجدد این کمپین این انگیزه را برای عده ای پیروان و ارادتمندان ایشان ایجاد نمود تا بطور مجزا به گفتگو با افرادی که به نوعی تریبون و خبرگزاری سلسله را در دست دارند بنشینند تا ابعاد این ضایعه بر همگان روشن شود.

در این ویدئو گفتگوی یکی از درویشان گنابادی پیرو دکتر نورعلی تابنده به نام آقای شهاب خانی با آقای مسعود رخشان مدیرمسئول خبرگزاری مهر تابنده را می بینید و می شنوید.

این برنامه زنده بدون کم و کاست و سانسور منتشر شده است.