اصل پرسش و طرح سئوال در قرآن مجید

۵۰۲

آیات شریفه قرآن، به مردم اندرز میدهد که دایره آگاهی خودرا گسترش دهند و در غفلت یاعدم اطلاع باقی نمانند. قرآن تشویق میکند که افراد، در باره آنچه را که از آن بیخبرند ازراه طرح سیٔوال و پرسش از کسانیکه احتمال میرود نسبت به آن مقولات اطلاع داشته باشند، تحقیق و کسب آگاهی بنمایند.
پرسیدن، یک اصل قرآنی است و به آن تحریض شده است، در حالیکه قرآن ارتکاب اعمالی از قبیل تهمت و افترا و توهین و تهدید وغیبت کردن را ضد ارزشهای توحیدی معرفی میکند و امر به اجتناب اکید از آنها مینماید.
پس اصول آموزشهای توحیدی، و روابط دمکراتیک هردو مبتنی بر دیالوگهای سازنده، و هر دو مخالف سانسور و سرکوب و یا وادار کردن مردم به سکوت و باقی ماندن دربیخبری و بی اطلاعی، از طریق تروریزه کردن و هراس افکنی و ارعاب آنان است.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

آیات شریفه قرآن، به مردم اندرز میدهد که دایره آگاهی خودرا گسترش دهند و در غفلت یاعدم اطلاع باقی نمانند. قرآن تشویق میکند که افراد، در باره آنچه را که از آن بیخبرند ازراه طرح سیٔوال و پرسش از کسانیکه احتمال میرود نسبت به آن مقولات اطلاع داشته باشند، تحقیق و کسب آگاهی بنمایند. پرسیدن، یک اصل قرآنی است و به آن تحریض شده است، در حالیکه قرآن ارتکاب اعمالی از قبیل تهمت و افترا و توهین و تهدید وغیبت کردن را ضد ارزشهای توحیدی معرفی میکند و امر به اجتناب اکید از آنها مینماید. پس اصول آموزشهای توحیدی، و روابط دمکراتیک هردو مبتنی بر دیالوگهای سازنده، و هر دو مخالف سانسور و سرکوب و یا وادار کردن مردم به سکوت و باقی ماندن دربیخبری و بی اطلاعی، از طریق تروریزه کردن و هراس افکنی و ارعاب آنان است. #قرآن_مجید #ارعاب #سؤال #سلونی #حضرت_علی #حافظ_شیرازی #سوره_معارج #نضربن_حارثه #غیبت #تهمت #دروغ #افترا #مرعوب #تروریزه_کردن #سائل

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le