انذار و تبشیر؛ قسمت دوم

۶۸۳

در این گفتار به واکاوی بیشتر واژگان قرآنی انذار و تبشیر می پردازیم. و تفاوت آنرا با واژگانی نظیر ترس و ارعاب بیان می کنیم. ارعابی ناشی از استیلای ترس در جامعه. امری که توسط دجال صورت می گیرد. در قرآن مجید از دجال با این واژه نام برده نمی شود بلکه از واژه خناس برای آن استفاده می شود که در سوره ناس از قرآن مجید به آن اشاره شده است. ارعاب ترس ناشی از ترشح هرمونی است که از قلب به مغز سرایت می کند تا از برعکس. به همین دلیل در سوره ناس اشاره به واژه «صدور الناس» شده است یعنی عملکرد رعب و ترس و وحشتی که خناس با ایجاد وحشت در جامعه آن را به تمام وجود شهروندان تسری می دهد. همراه ما باشید با توضیحات بیشتر در اینباره.

در همین رابطه : انذار و تبشیر؛ قسمت نخست

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

 

View this post on Instagram

 

در این گفتار به واکاوی بیشتر واژگان قرآنی انذار و تبشیر می پردازیم. و تفاوت آنرا با واژگانی نظیر ترس و ارعاب بیان می کنیم. ارعابی ناشی از استیلای ترس در جامعه. امری که توسط دجال صورت می گیرد. در قرآن مجید از دجال با این واژه نام برده نمی شود بلکه از واژه خناس برای آن استفاده می شود که در سوره ناس از قرآن مجید به آن اشاره شده است. ارعاب ترس ناشی از ترشح هرمونی است که از قلب به مغز سرایت می کند تا از برعکس. به همین دلیل در سوره ناس اشاره به واژه «صدور الناس» شده است یعنی عملکرد رعب و ترس و وحشتی که خناس با ایجاد وحشت در جامعه آن را به تمام وجود شهروندان تسری می دهد. همراه ما باشید با توضیحات بیشتر در اینباره. #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #انذار #تبشیر #مرسل #مأموریت #ارعاب #نبی #ولی #سریانی #عبری #صدر #صدورالناس #خناس #دجال #رعب #وحشت #قلب #مغز

A post shared by Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) on