طرح دادخواهی «درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نورعلی تابنده» در وزارت خارجه آمریکا

طرح «درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نورعلی تابنده» و موضوع دادخواهی وی در وزارت خارجه آمریکا

۳۷۴

طرح «درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نورعلی تابنده» و موضوع دادخواهی وی در وزارت خارجه آمریکا

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» موضوع «درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نورعلی تابنده» و احتمال «ترور بیولوژیک» وی را با تنی چند از سیاستمداران ایالات متحده آمریکا به جهت تشکیل پرونده ای برای تحقیق حول این موضوع مطرح کرد.

هفته گذشته حمید قره گزلو، مسئول روابط بین الملل «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ملاقاتهایی را با تنی چند از سیاستمداران ایالات متحده در وزارت خارجه آمریکا انجام داد و طی این دیدارها اسناد و مدارکی را که تاکنون «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» پیرامون «درگذشت مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده و احتمال «ترور بیولوژیک» وی، جمع آوری کرده به این سیاستمداران به جهت تشکیل پرونده ای برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع ارائه کرد.

در این هفته نیز نمایندگان «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، در آمریکا، بلژیک و آلمان ملاقاتهایی را در همین ارتباط با تعدادی از سیاستمداران خواهند داشت تا آخرین اسناد و مدارکی که تاکنون جمع آوری شده را تقدیم آنها کنند.

در همین رابطه : 

ویژه برنامه شبکه جهانی کلمه؛ بررسی درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نورعلی تابنده در حصر خانگی