پیام آقای فرهاد مبینی یکی از دارویش گنابادی از حامیان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۳۷۰
اقای مبینی به کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده پیوست و حمایت خود را از این مطالبه عمومی و دادخواهی ابراز داشت.