اطلاعیه ۴ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۵۰۱

شاهدیم که نسبت به«کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده» برخوردهای متفاوتی صورت گرفته است.

عده ای از گوشه وکنار دنیا با ارسال بنرهایی حمایت خود را از پیگیری مطالبات برحق کمپین ابراز میدارند.

عده ای کاملا کنار نشسته وبی تفاوتی و بی اعتنایی پیشه و معتقدند که این موضوع به آنها ربطی ندارد و اگرهم کاری باید صورت پذیرد توسط دیگران تحقق خواهدیافت.

عده ای نه تنها خود کنار نشسته اند بلکه با صرف انرژی زیاددر تلاشند که سایرین را نیز منصرف از مشارکت یا حمایت از این کمپین بنمایند.

این دو گروه اخیر اگر چه با روش و رویه ‌یکسان عمل نمیکنند، اما هر دو به بخشی خاص از جامعه تعلق دارند.

یعنی غالبا افراد وابسته به این هر دو گروه خودشان را فقیر ودرویش مینامند و با این وصف، از سایر اصناف جامعه خودشان را متمایز میکنند.

در مجموع اینها دعوی دارند که درویشند و نباید بدون اجازه «بزرگ وقتشان » و نمایندگانش قدمی بردارند.

اگر انجام اقدامی لازم گردد از طرف «بزرگ وقتشان » دستورهای مقتضی صادرمیشود، ولی چون امری صادر نشده، نباید پادرمیدان بگذارند.

اما گروه دیگری هم هستند که به آشوب کردن جو روی آورده و جنجال به راه میندازند و با اشاعه شایعات و انتشار تهمت های ناروا به عوامفریبی میپردازند.

با تماسهای تک به تکی از طریق مکالمه های تلفنی یا سایبری جو مغشوش و کاذبی را دامن میزنند و  – با افترا چسبانی های خائنانه نسبت به همراهان «کمپین دادخواهی» – ادعامیکنند که این کمپین یا توسط نهادهای اطلاعاتی حکومتی راه اندازی شده و مدیریت میشود، یا در نهایت به نفع «این نهادهای اطلاعاتی»تمام خواهدشد!

این اشخاص مرموز با این ترفندهای نخ نما و کهنه شده در صددند‌ تا حداکثر طیف علاقمندان مشارکت در کمپین دادخواهی را درتصمیم شان دچار تردید کرده و آنها را از همراهی فعال با سایر مشتاقان در این کمپین بازدارند.

گروه دیگری هستند که ادعا میکنند که حتی اگر حقیقت آن باشد که نهادهای امنیتی با برنامه ریزی توطئه آمیز و از قبل طراحی شده، آقای دکترنورعلی تابنده را ترورکرده اند، معذلک بهیچ روی نمیتوان از آنهابازخواست کرد.

زیرا عوامل اجرایی وابسته به نهادهای اطلاعاتی-امنیتی دارای حاشیه امن و حفاظت شده هستند، و ظرف ۴۱سال قبل، دست به ترورهای مختلف در داخل و خارج کشور زده و هرگز به احدی پاسخگو نبوده اند.

این گروه چنین نتیجه میگیرند که پیگیری این مطالبه در بهترین وجهِ ممکن، کاری است عبث و بیهوده! اما میتواندنتایج وخیمی نیز به بارآورد و فقرا را متفرق کند و آنها را رو در روی یکدیگر قراردهد! اما این قبیل دعاوی پوچ و بهانه های توخالی وارد نیست و ما در اثبات این قضیهء بدیهی به ذکر دو نمونه بسنده میکنیم:

مورد اول- درقضیه مرحوم زنده یاد خانم زهرا کاظمی همه دیدند که کلیت دستگاه قضایی نظام، که در صدد حمایت از «قاضی سعید مرتضوی قاتل جنایتکار» برآمد، بالاخره بر روی زانوان خونین در برابر اراده بین المللی زانو زد و حقارت و سرشکستگی بزرگی را خریدار شد و در نهایت نیز رسما از زبان علی یونسی مشاورریاست جمهوری، سعید مرتضوی را به عنوان قاتل معرفی کرد و با تشریح و بازسازی صحنه فاجعهء تلخ منجر به قتل آن خانم خبرنگار آزادیخواه، زبان به اقرار و اعتراف گشود.

مورد دوم- تازه ترین نمونه از نتیجه بخش بودن پیگیریهای بین المللی را عموم مردم ایران و جهان در قضیه فاجعه سقوط هواپیمای مسافری اوکراین ایرلاین شاهد بوده اند و مشاهده کرده اند که چگونه دربرابر عزم حقیقت جویی جامعه جهانی، بالاخره کل سیستم تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی (اعم از نظامی و انتظامی وامنیتی و اطلاعاتی و موشکی و راداری ودفاعی و تهاجمی و…) وادار به کرنش و سر فرودآوردن و قبول مسئولیت و پذیرش ارسال جعبه سیاه هواپیما به مراکز تحقیق بین المللی گردید.

بحث شگفت انگیز آن است که چرا طرح سئوالهای محترمانه از چهارنفر ( نمایندگان اربعه افتخاری) چنین سیلابی در لانه مورچگان جاری کرده و ده ها و صدها نفر را با سلاح فحش و اهانت و افترا و نشر اکاذیب برای جوسازی به میدان کشانده تا سبب عقیم شدن کمپین دادخواهی دکترتابنده گردند.

این مطالبه فاقد هرگونه جنبه سیاسی است.

مایه و پایه حقوق بشری دارد.

کسانی که از این کمپین حمایت میکنند، اگرچه آماج بهتان و ناسزا قرار میگیرند ولی اقدام متقابل انجام نمیدهند یعنی به کسانی که از مشارکت خودداری میکنند فحش و ناسزا نثار نمیکنند.

از طرف دیگر جامعه بین المللی با همان عدم انعطاف و پیگیری ای که در موارد فوق الذکر در راه جستجوی حقیقت و اقامه عدالت از خودنشان داد، اینبار نیز درصدد روشن ساختن ابعاد فاجعه حبس و حصر و زندانی کردن یک ایرانی آزادیخواه در منزل مسکونیش، از اسفند ماه ۱۳۹۶ تا برگزاری مراسم مهندسی شده ونمایشی تغسیل وتکفین و تدفینش در دیماه ۱۳۹۸ میباشد.

هرفردی – در هر جایگاه عقیدتی یا فرقه ای، یا متعلق به هر صنف و قشر و طبقه اجتماعی – باید بداند که اگر به هرصورتی تلاش کند تا در داخل کشور یا خارج کشور به سنگ اندازی در سر راه این مطالبه برحق روشنگری در باره دو سال و نیم ایام اخیر حیات دکتر تابنده بپردازد، مرتکب کوشش عبث و بیفرجام گشته و افعال رسوایی انگیزش تبدیل به لکه سیاهی در کارنامه اعمالش در برابر دادگاه افکار عمومی و وجدان مردم در پهنه بین المللی خواهد شد.

اطلاعیه شماره ۱ برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده