اعلام حمایت تنی چند از ارادتمندان دکتر نورعلی تابنده از کمپین دادخواهی

۲۳۷
اعلام حمایت تنی چند از ارادتمندان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از کمپین دادخواهی دکتر تابنده