اطلاعیه شماره ۵ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۱,۲۷۹

کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده یک مطالبه عمومی است و همانطور که پیشتر گفتیم، از حمایت همگان با هر طرز فکر و دیدگاهی و از هر جناح و گروهی استقبال می کنیم.
هدف این کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده برای روشن شدن حقیقت درباره نحوه درگذشت ایشان و تظلم خواهی ارادتمندان و علاقه مندان به ایشان نسبت به ظلمی که بر دکتر نورعلی تابنده رفته است، می باشد و نه خونخواهی!

بنابراین حمایت اشخاص یا گروهها و بازتاب نام و پیام آنها از طریق مجاری و شبکه های اجتماعی وابسته به کمپین دادخواهی دکتر تابنده دالّ بر تأیید یا تکذیب ، حقانیت یا عدم حقانیت مواضع هیچکس نمی باشد.

در مقابل، از حامیان و اشخاصی که با هر نیتی از این کمپین حمایت کرده و یا با آن مخالفت می کنند خواهشمندیم از اهداف خیرخواهانه این کمپین که دادخواهی و تظلم خواهی از شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ایران جناب دکتر نورعلی تابنده است استفاده ابرازی ننموده و اهداف این کمپین را برای مقاصد شخصی یا گروهی مصادره به مطلوب ننمایند. مخاطب ما در این کارزار دادخواهانه در وهله اول «نمایندگان اربعه افتخاری» هستند که طی بیانیه‌ای خود را در مقام نمایندگان افتخاری ابقاء کردند.

همانگونه که ما با کمال صداقت و از روی خلوص نیت تمامی پیامهای حمایتی و همراهی را درج می کنیم از حامیان و یا مخالفان این مطالبه عمومی خواهشمندیم اهداف این کمپین را بازیچه منافع شخصی یا گروهی قرار ندهند و از آن استفاده ابزاری و تبلیغاتی ننمایند.

 

View this post on Instagram

 

🔵 اطلاعیه شماره ۵ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده یک مطالبه عمومی است و همانطور که پیشتر گفتیم، از حمایت همگان با هر طرز فکر و دیدگاهی و از هر جناح و گروهی استقبال می کنیم. هدف این کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده برای روشن شدن حقیقت درباره نحوه درگذشت ایشان و تظلم خواهی ارادتمندان و علاقه مندان به ایشان نسبت به ظلمی که بر دکتر نورعلی تابنده رفته است، می باشد و نه خونخواهی! بنابراین حمایت اشخاص یا گروهها و بازتاب نام و پیام آنها از طریق مجاری و شبکه های اجتماعی وابسته به کمپین دادخواهی دکتر تابنده دالّ بر تأیید یا تکذیب ، حقانیت یا عدم حقانیت مواضع هیچکس نمی باشد. در مقابل، از حامیان و اشخاصی که با هر نیتی از این کمپین حمایت کرده و یا با آن مخالفت می کنند خواهشمندیم از اهداف خیرخواهانه این کمپین که دادخواهی و تظلم خواهی از شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ایران جناب دکتر نورعلی تابنده است استفاده ابرازی ننموده و اهداف این کمپین را برای مقاصد شخصی یا گروهی مصادره به مطلوب ننمایند. مخاطب ما در این کارزار دادخواهانه در وهله اول «نمایندگان اربعه افتخاری» هستند که طی بیانیه‌ای خود را در مقام نمایندگان افتخاری ابقاء کردند. https://t.me/infosufi/8064 همانگونه که ما با کمال صداقت و از روی خلوص نیت تمامی پیامهای حمایتی و همراهی را درج می کنیم از حامیان و یا مخالفان این مطالبه عمومی خواهشمندیم اهداف این کمپین را بازیچه منافع شخصی یا گروهی قرار ندهند و از آن استفاده ابزاری و تبلیغاتی ننمایند. 🖊 اطلاعیه شماره ۴ 🖊 اطلاعیه شماره ۳ 🖊 اطلاعیه شماره ۲ 🖊 اطلاعیه شماره ۱ #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی #دادخواهی #TruthAboutTabandeh #NoorAliTabandeh 🔷@info.sufi

A post shared by اینفوصوفی (@info.sufi) on

اطلاعیه شماره ۱ برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده