برخیز شتربانا! از کشور جم لشکر ضحاک به در کن

۷۴۱
با صدای مهراد جم – جریده ثبت گلستان  : ایران فرهنگی – ایران سیاسی اشاراتی به اظهارات دکتر نورعلی تابنده