طرح چند پرسش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده از دکتر سیدمصطفی آزمایش

۶۸۶
  • اتحاد حول چه محوری؟
  • آیا این کمپین سیاسی است؟
  • آیا سؤال کردن از آقایان نمایندگان اربعه ضربه زدن به نظام است؟