اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی

۵۴۱

گردانندگان اینفوصوفی درصدد برآمدند تا برای رفع پاره ای از شبهات و شائبه افکنی ها پیرامون عملکرد این مجموعه برای مخاطبان و همراهان عزیز نکاتی را یادآور شوند:

۱. پایگاه اطلاعرسانی درویشان در جهان «اینفوصوفی» یک مجموعه اطلاعرسانی – تحلیلی است که اکنون اندکی نزدیک به دو سال و نیم است که آغاز به فعالیت کرده است.

۲. این مجموعه انتشار مجموعه اخبار مرتبط با تصوف و عرفان ایرانی را با عنوان «میراث فرهنگی تصوف» در کارنامه خود دارد.

٣. از آنجا که حکومت طی سالهای متمادی تلاشهای مضاعف و فزاینده ای برای انهدام و تخریب سلاسل فقر و درویشی و به طور کلی منتسبین به مکتب انسانساز توحیدی تصوف و عرفان داشته این مجموعه خود را «پایگاه اطلاعرسانی درویشان در جهان» نامید تا به این ترتیب تنها به انتشار اخبار مربوط به سلسله گنابادی نپرداخته و در صورت امکان اخبار مرتبط با دیگر طرایق صوفیانه را نیز پوشش دهد؛ اما از آنجا که دستگاه حاکمه در هدم دیگر فرق و شعب صوفیانه در ایران موفق بوده فلذا از ابتدای امر امکان خبرگیری و اطلاعرسانی اخبار دیگر سلاسل فقر و درویشی برای این مجموعه فراهم نگردید.

۴. این مجموعه با آغاز تهاجمات و شبهه افکنی ها نسبت به  طریقت گنابادی که بیشترین پیروان را در میان طرایق صوفیانه در ایران دارد به جدّ کوشید تا با ایجاد یک فضایِ آزاد رسانه ای پل ارتباطی و اطلاعرسانی و فضای گفتگو و تبادل نظر با مخاطبان و علاقه مندان به عرفان و تصوف در اقصی نقاط جهان باشد.

۵. اگرچه اتهامات و شبهه افکنی ها علیه این مجموعه منسجم از همان بدو تأسیس آغاز شد و معاندین تصوف و عرفان ایجاد یک مجموعه مستقل خبری-تحلیلی را هرگز برنتافتند اما این مجموعه علی رغم تمامی ناملایمات کوشید تا پایگاهی برای نشر و انتقال اخبار سرکوبها، تضییع ها و تضییقات علیه دراویش در ایران باشد.

۶. دست اندرکاران این مجموعه خبری – تحلیلی از ارادتمندان سلسله گنابادی و بویژه از علاقه مندان به آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش دانشمند فاضل و گنجینه علم و ادب و فرهنگِ ایران و ایرانیان و ایران دوستان هستند.

۷. اِعمال بایکوت گسترده نسبت به اخبار سلاسل فقر و درویشی در ایران ، گردانندگان این مجموعه را برآن داشت تا مدتهای مدیدی بویژه در دوران حصر خانگی دکتر تابنده تمرکز فعالیت ها را بر توسعه هرچه بیشتر فرمایشات ایشان – در نبود یک سایت خبری مستقل از جریانات درون گروهی – معطوف سازند و پس از رحلت دکتر تابنده نشر و انتشار درسها و آموزه های گهربار دکتر سیدمصطفی آزمایش که همراستا با مکتب انسانساز تصوف و عرفان است را سرلوحه خود قرار داد.

۸. همزمان با آغاز فعالیت کمپین دادخواهی دکتر تابنده و پوشش گسترده اخبار این مطالبه عمومی که به مثابه بنیان مرصوص نمونه ای مثال زدنی از اتحاد و همدلی را به منصه ظهور گذاشت و  با استقبال گسترده ای از سوی علاقه مندان و ارادتمندان به دکتر نورعلی تابنده این بزرگمرد تاریخ معاصر مواجه شد، بار دیگر دشمنان فقر و درویشی را بر آن داشت تا با ایجاد پرده دود در راستای فضاسازی های شبهه برانگیز با گمانه زنی های واهی عملکرد این مجموعه را زیر سؤال ببرند. بعنوان مثال : شایعاتی از این دست که این مجموعه در داخل اداره می شود یا در خارج! این مجموعه به شخص یا اشخاصی مرتبط است که هیچ عملکرد شفاف و قابل دفاعی ندارند! این مجموعه اتحاد اشخاص یا گروههایی را نشانه گرفته است! این مجموعه درویش است یا غیردرویش!

۹. ما از همین جا اعلام می داریم که این فضاسازی های ذهنی و مدیریت افکاری که توسط پایگاههای معاند ضدتصوف و عرفان  برای ایجاد شائبه نسبت به عملکرد اینفوصوفی صورت می گیرد کوچکترین تأثیری بر اراده راسخ گردانندگان آن ندارد و هیچ سند مستدل و قابل استنادی به غیر از حدس و گمانه زنی های کودکانه که توسط ضدخبرسازان ایجاد می شود ، به معاندین تصوف و عرفان کمک نخواهد کرد تا اندکی در عزم و جزم پولادین دست اندرکاران این مجموعه خلل ایجاد کند.

۱۰. این مجموعه همانطور که پیشتر گفته شد یک رسانه مستقل خبری – تحلیلی است که هدفش آگاهسازی، اطلاعرسانی و شفافسازی می باشد. هیچ رویکرد گروهی یا حزبی یا جانبدارانه نسبت به شخص یا گروهی ندارد و مبارزه با خرافات را از اصولی ترین اهداف خود برشمرده و به نشر، بسط و گسترش اخبار، تحلیلها، مقالات، پیشنهادات و انتقادات بدون سانسوری برای مخاطبان خود می پردازد.

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 

دست اندرکاران اینفوصوفی

 

View this post on Instagram

 

🔵 اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی گردانندگان اینفوصوفی درصدد برآمدند تا برای رفع پاره ای از شبهات و شائبه افکنی ها پیرامون عملکرد این مجموعه برای مخاطبان و همراهان عزیز نکاتی را یادآور شوند: ۱. پایگاه اطلاعرسانی درویشان در جهان «اینفوصوفی» یک مجموعه اطلاعرسانی – تحلیلی است که اکنون اندکی نزدیک به دو سال و نیم است که آغاز به فعالیت کرده است. ۲. این مجموعه انتشار مجموعه اخبار مرتبط با تصوف و عرفان ایرانی را با عنوان «میراث فرهنگی تصوف» در کارنامه خود دارد. ٣. از آنجا که حکومت طی سالهای متمادی تلاشهای مضاعف و فزاینده ای برای انهدام و تخریب سلاسل فقر و درویشی و به طور کلی منتسبین به مکتب انسانساز توحیدی تصوف و عرفان داشته این مجموعه خود را «پایگاه اطلاعرسانی درویشان در جهان» نامید تا به این ترتیب تنها به انتشار اخبار مربوط به سلسله گنابادی نپرداخته و در صورت امکان اخبار مرتبط با دیگر طرایق صوفیانه را نیز پوشش دهد؛ اما از آنجا که دستگاه حاکمه در هدم دیگر فرق و شعب صوفیانه در ایران موفق بوده فلذا از ابتدای امر امکان خبرگیری و اطلاعرسانی اخبار دیگر سلاسل فقر و درویشی برای این مجموعه فراهم نگردید. ۴. این مجموعه با آغاز تهاجمات و شبهه افکنی ها نسبت به طریقت گنابادی که بیشترین پیروان را در میان طرایق صوفیانه در ایران دارد به جدّ کوشید تا با ایجاد یک فضایِ آزاد رسانه ای پل ارتباطی و اطلاعرسانی و فضای گفتگو و تبادل نظر با مخاطبان و علاقه مندان به عرفان و تصوف در اقصی نقاط جهان باشد. ۵. اگرچه اتهامات و شبهه افکنی ها علیه این مجموعه منسجم از همان بدو تأسیس آغاز شد و معاندین تصوف و عرفان ایجاد یک مجموعه مستقل خبری-تحلیلی را هرگز برنتافتند اما این مجموعه علی رغم تمامی ناملایمات کوشید تا پایگاهی برای نشر و انتقال اخبار سرکوبها، تضییع ها و تضییقات علیه دراویش در ایران باشد. ۶. دست اندرکاران این مجموعه خبری – تحلیلی از ارادتمندان سلسله گنابادی و بویژه از علاقه مندان به آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش دانشمند فاضل و گنجینه علم و ادب و فرهنگِ ایران و ایرانیان و ایران دوستان هستند. ادامه در کامنت 👇🏼 #کمپین_دادخواهی #کمپین_دادخواهی_دکترنورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دادخواهی #درویشان_گنابادی #درویش_گنابادی #حصر_خانگی #دکتر_نورعلی_تابنده #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #اینفوصوفی #اینفو_صوفی

A post shared by اینفوصوفی (@info.sufi) on