قسمت سوم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۴۴۷
در این گفتار دکتر سیدمصطفی آزمایش به طرح تعدادی از پرسش های مطرح شده از سوی حامیان کمپین می پردازند که نیازمند پاسخگویی از سوی نمایندگان اربعه افتخاری می بود.

در همین رابطه : 

طرح چند پرسش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده از دکتر سیدمصطفی آزمایش

گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده