وحید بهشتی :مصلحت نظام بر این است که اقای ثلاث بعنوان قاتل نیروهای ناجا اعدام شود

۱,۷۹۸

وحید بهشتی : یک مقام امنیتی در یک جلسه قضایی مدعی شد؛  در یکی ازبخشهای قضایی ، جلسه ای پیرامون پرونده آقای ثلاث بود، که درآن جلسه گفته شد علیرغم بیگناهی آقای ثلاث، مصلحت نظام براین است که اوبه عنوان قاتل نیروهای ناجا اعدام شود!