پرسش دکتر سیدمصطفی آزمایش از آقایان نمایندگان اربعه افتخاری محترم

۴۶۳
در این گفتار از فشارهای وارده بر طریقت گنابادی گفته می شود. 
چه عاملی موجب شد که از تاریخ سوم دیماه یکهزار و سیصد و نود و نه به بعد رویکرد حکومت با سلسله گنابادی تغییر کند؟

در همین رابطه : 

طرح چند پرسش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده از دکتر سیدمصطفی آزمایش

گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده

قسمت سوم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده

قسمت چهارم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون شبهات مطرح شده در دوران حصر خانگی دکتر تابنده