حمایت مهندس حشمت الله طبرزدی از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۵۶۵

مهندس طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران است. آقای طبرزدی در یک ویدئو با ذکر سوابق سیاسی و حقوق بشری دکتر تابنده از کمپین دادخواهی وی حمایت کرد.