پیام استاد «ابراهیم احراری» در حمایت از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۳۶۵
استاد «ابراهیم احراری» فعال سیاسی و مجری شبکۀ جهانی کلمه در حمایت از کمپین دادخواهی دکتر تابنده پیامی صادر کردند.