سؤالات ما برای روشن شدن حقیقت و ثبت در تاریخ

۳۳۱
با آغاز مرحله دوم کمپین دادخواهی دکتر تابنده ، موج سؤالهای بسیاری را مشاهده می کنیم؛ ما هم سؤالهای خودمان را در این کلیپ ارائه می نماییم.